In de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen van 16 september jl. van de gemeente Hellevoetsluis stonden een tweetal jaarverslagen over het jaar 2018 op de agenda. Het Jaarlijkse verslag van de werkzaamheden van de Gemeentelijke Ombudsman, Annemieke Zwaneveld en het eveneens jaarlijks uitgebrachte Juridische Jaarverslag. Waar het eerste verslag met name de externe klachtenafhandeling betreft, ziet het tweede juist op de interne klachtenafhandeling binnen de gemeente en de afhandeling van bezwaarschriften.

Rode draad was in beide verslagen dat het aantal klachten ten opzichte van het vorige verslagjaar was toegenomen. De ingediende klachten hadden betrekking op zowel het uitblijven van een reactie door de gemeente als de bejegening en afhandeling van verzoeken en aanvragen van burgers door ambtenaren.

De VVD heeft aangegeven dat hier echt verbetering in moet worden gebracht. De fractie zelf ontvangt namelijk met enige regelmaat ook signalen dat burgers geen of pas heel laat antwoord krijgen op hun e-mails en brieven. De Hellevoetse VVD heeft dan ook in de commissie aangegeven dat dat het komende verslagjaar echt beter moet, zowel wat de reactietermijn betreft als de kwaliteit van de reactie. Daarmee staat of valt tenslotte ook de dienstverlening richting de inwoners. En die moet natuurlijk op peil zijn. De kwaliteit van de dienstverlening zal ook aan de orde komen bij het dit najaar te starten participatietraject richting inwoners, instellingen en bedrijven in Hellevoetsluis.

Dick Bosgieter
Fractievoorzitter VVD Hellevoetsluis