Op 7 november jl vond in de Hellevoetse raad de begrotingsbehandeling 20202-2023 plaats. Enkele dagen voor deze behandeling werd ons door het college medegedeeld dat er rekening moest worden gehouden met financiële tegenvallers, deels incidenteel en deels structureel. Deze tegenvallers doen zich vooral voor in het sociaal domein.

Omdat de omvang van deze tegenvallers nog niet duidelijk in kaart was gebracht en er een sluitende begroting aan ons was voorgelegd heeft de VVD fractie op 7 november voor deze sluitend begroting gestemd. Dat heeft zij gedaan in de wetenschap en het vertrouwen dat het college – zoals tijdens de Begrotingsraad ook was toegezegd – een onafhankelijk onderzoek zou starten naar de redenen waarom deze plotselinge tegenvallers nu pas aan het licht kwamen, de exacte omvang ervan en de implicaties daarvan op de financiële situatie van de gemeente.

De VVD fractie heeft daarbij toen ook aangegeven dat zij deze onverwacht tegenvallende financiële situatie uiterst zorgelijk vond en bij de vervolgstappen van het college nauw betrokken wilde worden en met name direct bij de hieruit voortvloeiende beleidsaanpassingen- en keuzes. Dit om haar contolerende taak optimaal te kunnen uitvoeren.

In de weken daarna bleek dat, zoals al eerder aangegeven, het tekort inderdaad voornamelijk was ontstaan in het sociale domein. Na overleg met de Provincie werd duidelijk dat de provincie akkoord kon gaan met deze begroting als de gemeente naar aanleiding van deze tegenvallers de begroting zou aanpassen. Het college heeft de raad vervolgens kort voor de raadsvergadering van 12 december (de laatste vergadering dit jaar) een aantal begrotingswijzigingen gestuurd die er kort gezegd op neer kwamen dat alle beleidsopties tot nader order zijn bevroren. Dat wil zeggen dat alle gemeentelijke taken gewoon uitgevoerd blijven, maar dat een aantal extra uitgaven nu even niet plaatsvinden zoals bijv. de vervulling van een aantal extra vacatures. De VVD fractie is met deze begrotingswijzigingen akkoord gegaan, omdat deze nu leiden tot een sluitende begroting die ook door de Provincie zal worden goedgekeurd. Tevens geeft dat nu het college de gelegenheid om zelf orde op zaken te stellen.

De VVD fractie is daarbij wel van mening dat de huidige ontstane financiële situatie vraagt om sterk leiderschap en oplossingsgericht denken van het college. Tevens zal de fractie met een definitief oordeel over deze kwestie wachten tot de resultaten van het eerdergenoemde onafhankelijk onderzoek bekend zijn. De fractie is echter op voorhand van mening dat de ontstane tekorten wel zullen moeten worden opgelost binnen de beleidsterreinen waarin deze zijn ontstaan.